X
تبلیغات
زولا

من و کوهنوردی

اخبار ، یادداشت ها ، تجربیات و گزارش برنامه های من در کوهنوردی

1393/04/04 ساعت 20:08

راه های مقابله با کم آبی

با ورود به فصل گرم سال و تشدید شدن گرما، اجرای برنامه های کوهنوردی شرایط جدیدی پیدا می کند. آب ﻣﺎﻳﻪ ﺣﻴﺎت اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ ﺟﺎﻧﺪاران ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﻲ آﺑﻲ ﻧﺪارﻧﺪ.‫ اﻳﻦ اﺣﺴﺎس در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮی و ﻛﻮﻳﺮی در اﻧﺴﺎن ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻲ داﻧﻴﻢ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻣﺘﺼﻮر‫ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻧﻮﺷﻴﺪن آب اﺳﺖ ، اﻣﺎ اﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ راه ﻧﻴﺴﺖ ﭼﺮاﻛﻪ ﮔﺎه ﺑﺎﻳﺪ ﺗﺸﻨﮕﻲ را در ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آب ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺷﻜﺎرﭼﻲ و ﻳﺎ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮد ﻫﺴﺘﻴﺪ ﺣﺘﻤﺎ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ را ‫ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﺴﭙﺎرﻳﺪ :
  
راه کارها: ‫ﻟﺒﺎس ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻪ را درﺑﻴﺎورﻳﺪ و از ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻴﻨﻪ و ﺷﻜﻢ.... ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﺑﺎﻻ( روی ﺳﻨﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺳﺎﻋﺎت روز در ﺳﺎﻳﻪ ﺑﻮده و ﻛﻤﻲ ﺳﺮد و ﻧﻤﻨﺎک اﺳﺖ دراز ﺑﻜﺸﻴﺪ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل ﺣﺪود 02 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻤﺎﻧﻴﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﺣﺴﺎس ‫ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻓﺮوﻛﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد و ﺗﺎ ﻣﺪﺗﻲ در ﺣﺪود ﻧﺼﻒ روز اﺣﺴﺎس ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﺧﻼل اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آب دارد اﻣﺎ اﺣﺴﺎس ﺷﻤﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻴﺎز آزاردﻫﻨﺪه ﻧﻴﺴﺖ. اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺷﺐ ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدن آب ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺮ اﺳﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎراﻳﻲ دارد.

‫اﮔﺮ آداﻣﺲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ زﻳﺮا ﺳﺒﺐ ﺗﺮﺷﺢ ﺑﺰاق دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺨﺼﻮص اﮔﺮ‫. ﻃﻌﻢ آن اﻛﺎﻟﻴﭙﺘﻮس ﻳﺎ ﻧﻌﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﻲ ﻏﺬا ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻳﺪ ﻫﻴﭻ ﮔﺎه از ﻏﺬا ﻣﺼﺮف ﻧﻜﻨﻴﺪ زﻳﺮا ﻣﻮاد و ﻧﻤﻜﻲ ﻛﻪ در ﻏﺬاﺳﺖ ﺳﺒﺐ ﺗﺸﻨﮕﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺷﻤﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد.

راه های تهیه آب

ﻳﻜﻲ از راﺣﺖ ﺗﺮﻳﻦ راه ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ آب ﺗﻌﻘﻴﺐ رد ﭘﺎی ﺟﺎﻧﻮران اﺳﺖ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ اﮔﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﺴﺘﻴﺪ رد ﭘﺎی ﺟﺎﻧﻮری وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﻄﻌﺎ ﺑﻪ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺴﺘﻴﺪ ، ﺷﺘﺮﻫﺎ در ﺑﻴﺎﺑﺎن و اﻛﺜﺮ ﺟﺎﻧﻮران در ﻫﻨﮕﺎم ﻏﺮوب آﻓﺘﺎب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﻣﻲ روﻧﺪ و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آب ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ‫ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎی ﺗﻬﻴﻪ آب در ﻛﻮﻳﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮداﻟﻲ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع 40 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در زﻣﻴﻦ ﺣﻔﺮ ﻛﻨﻴﺪ ( اﻳﻦ ‫روش در ﺷﻨﻬﺎی روان ﭼﻨﺪان ﻛﺎر ﺳﺎز ﻧﻴﺴﺖ )در ﺗﻪ ﮔﻮدال ﻟﻴﻮان و ﻳﺎ ﻛﺎﺳﻪ ای ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺳﭙﺲ روی ﮔﻮدال را ‫ﺑﺎ 1 ﺗﻜﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻛﺎﻣﻼ ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ و دور ﺗﺎ دور ﮔﻮدال را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﻴﺪ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﺳﻨﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ‫در وﺳﻂ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻗﺮار دﻫﻴﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻛﻪ ﺳﻨﮓ رﻳﺰه دﻗﻴﻘﺎ از دﻳﺪ ﺑﺎﻻ در وﺳﻂ ﻟﻴﻮان ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . از ‫اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ در اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ و ﮔﺮﻣﺎ , ﺧﺎک رﻃﻮﺑﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دﻫﺪ و ﺑﺨﺎر آب ﺣﺎﺻﻞ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ‫ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﻄﺮات رﻳﺰ درون ﻟﻴﻮان ﻣﻲ ﭼﻜﺪ . در اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ در ﻫﺮ 6 ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺼﻒ ﻟﻴﻮان آب ﺗﻬﻴﻪ ﻛﻨﻴﺪ و ﻗﻄﻌﺎ ﻛﺎری زﻣﺎن ﺑﺮ اﺳﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺻﺒﺮ ﭘﻴﺸﻪ ﻛﻨﻴﺪ .

‫روش دﻳﮕﺮ ﺗﻬﻴﻪ آب در ﻛﻮﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻛﻮﻳﺮی اﺳﺖ . اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ رﻳﺸﻪ و ﺳﺎﻗﻪ ﭘﺮ آﺑﻲ دارﻧﺪ‫.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺘﺬﻛﺮ شد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن اﺳﻜﺎن ﻣﺎر ﻫﺎ و .... در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﺎ وﺟﻮد دارد اﻟﺒﺘﻪ ﻧﻪ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ.

 ‫در ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﻚ وﺟﻮد دارد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در 50 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮی ﺑﻪ آب ﻧﻤﻚ ﺑﺮﺳﻴﺪ . ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻴﺪ ﺑﺎ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪن وﺳﭙﺲ ﺳﺮد ﻛﺮدن ﺑﺨﺎر آب ﺑﻪ آب دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻴﺪ ﺑﻪ روش ﺗﻘﻄﻴﺮ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﻮق ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . (‫ﻛﻴﺴﻪ و ﻟﻴﻮان)اﮔﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻫﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻴﺪ ﺗﻜﻪ ای از رﻳﮓ ﺑﻴﺎﺑﺎن را در زﻳﺮ زﺑﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻴﺪ اﻳﻦ روش ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺰاق ﻫﺎی دﻫﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﺷﻮﻧﺪ و از ﻣﻴﺰان ﺗﺸﻨﮕﻲ ﺷﻤﺎ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد .

ﻳﻜﻲ ازﻋﻼﻳﻢ آب وﺟﻮد ﺳﺒﺰه اﺳﺖ. ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺰی ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ آب در آن ﻧﺎﺣﻴﻪ وﺟﻮد دارد و ﻫﺮ ﺟﺎ ﻛﻪ ﺳﺒﺰهﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ و ﺷﺎدابﺗﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ اﺳﺖ .

ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻲ آﺑﻲ ﮔﻨﺠﺸﻚ ﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪاﻧﺪ ﺑﺮای ﻳﺎﻓﺘﻦ آب ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻳﻦ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺣﺸﺮه ﺧﻮار‫ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻮﺷﻴﺪن آب ﺑﻪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻤﻲ رﺳﺪ. آﻧﻬﺎ ﻗﺎدر ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﻴﺶ از ﻫﺰار ﻣﺘﺮ از آب دور ﺷﻮﻧﺪ در ﺿﻤﻦ ﻫﺮ ﺟﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮی از اﻧﻮاع ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺎر، ﻣﺮغ زﻧﺒﻮرﺧﻮار و ﺑﻠﺒﻞ ﻳﺎ ﺳﺮه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻊ آب ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮ ﺷﺪهاﻳﺪ . ‫اﮔﺮ ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺑﺎرش ﺑﺎران ﺷﺮوع ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﻞ روی زﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪه و اﮔﺮ ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارﻳﺪ در آن ﻣﺤﻞ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺎران آب را در آن ﻣﺤﻞ ﻫﺎ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ در آﺧﺮ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﻮد .
ﺣﺎل ﺑﺮای ﺧﻨﻚ ﻛﺮدن آب ﻣﻴﺘﻮاﻧﻴﺪ آب ﺑﺪﺳﺖ آورده را دورن ﺑﻄﺮی ﺧﻮد ﺑﺮﻳﺰﻳﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﺴﻪ زﺑﺎﻟﻪ را ﺑﺮدارﻳﺪ و‫ﺗﺎ ﻧﺼﻔﻪ آب ﻛﻨﻴﺪ ﺷﻮر ﻳﺎ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻮدن آب ﻣﻬﻢ ﻧﺒﻮده . ﻛﭙﺴﻮل ﮔﺎز و ﻳﻚ ﺷﻠﻴﻨﮓ ﻫﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ی ﺑﺎز ﺷﻠﻨﮓ را ﺑﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ ﻛﺮده و ﻛﭙﺴﻮل را ﺑﺎز ﻛﻨﻴﺪ ﺳﭙﺲ در ﻛﻴﺴﻪ را ﺑﺒﻨﺪﻳﺪ.

‫5دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻄﺮیﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داﺧﻞ آب درون ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ ﻗﺮار داده ﺑﻮدﻳﺪ ﺧﻨﻚ و ﺗﮕﺮﮔﻲ ﻣﻲﺷﻮد . اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ذﻛﺮ ﻛﻨﻢ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﮔﻢ ﺷﺪه اﻳﺪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﮔﺮ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﻧﺎﻳﻠﻮن ﻳﺎ ﺑﻄﺮی و ... ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﻳﺪ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮدارﻳﺪ و وﺳﺎﻳﻞ ﺑﻴﻬﻮده ی ﺧﻮد را رﻫﺎ ﺳﺎزﻳﺪ .
منبع: موسسه علمی پزشکی کوهستان

نظرات (1)
+ دوستدار طبیعت http://banovanekohestan.blogfa.com
سلام . ما هم یه گروه کوچولو داریم به نام دوستدار طبیعت
1393/05/17 ساعت 20:34
پاسخ:
سلام از اشنایی تون خوشبختم
و ممنون که سری به وبلاگم زدید
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک : عدم نمایش ایمیل بعد از درج
وب/وبلاگ :